Stadgar för: JÖNKÖPINGS POSTHISTORISKA FÖRENING

§ 1
Jönköpings Posthistoriska Förening, stiftad den 18 maj 1979 och ansluten till Jönköpings läns hembygdsförbund, är en ideell förening med syfte att främja intresset för dokumentation och forskning av det som kan hänföras till Jönköping och dess kommuns posthistoria.
 
Föreningens syfte är att kartlägga postväsendets utveckling från äldsta tider fram till idag.
 
Föreningen kommer att verka för forskning och uppteckning av följande områden:
 
– POSTALA FÖRSÄNDELSER STÄMPLADE I JÖNKÖPING ELLER ANKOMSTSTÄMPLAR.
 
– förfilateli
– frimärkta kort, brev, mm.
– maskinstämplade försändelser
– lokalpost från mitten av 1940-talet
– järnvägspost, PKP etc. med tåg som har utgått från eller passerat staden.
– ångbåtspost med fartyg som har angjort Jönköpings Hamn.
– ev. flygpost
 
– FOTOGRAFIER AV POSTALA TING.
 
– byggnader
– transportmedel
– maskiner och arbetsredskap
– handlingar och dokument (från original i olika arkiv).
 
– TIDNINGSREFERAT SOM ANKNYTER TILL POSTEN
 
– VYKORT MED JÖNKÖPINGSMOTIV
 
– BANDAD ELLER SKRIFTLIG INFORMATION VID INTERVJUER MED PERSONER SOM KAN DAGEN POSTRULIANS OCH DEN GÅNGNA.
 
– KARTLÄGGNING AV OLIKA POSTSTÄMPELTYPER
 
– POSTENS ORGANISATION
 
– FORSKNING AV POSTENS BEFORDRINGSSÄTT FRÅN, TILL OCH I JÖNKÖPING.
 
– KARTLÄGGNING AV OLIKA POSTTURER, EXEMPELVIS: LANTBREVBÄRARLINJER.
 
– ANALYS AV OLIKA POSTTAXOR FRÅN FÖRR TILL DET ENHETLIGA PORTOT KOM.
 
§ 2
I föreningen ingår en ungdomssektion. Till medlemmar antas ungdomar upp till 25år. Sektionens syfte är att stimulera medlemmar till aktiv medverkan i föreningens arbete och att upprätthålla och sprida intresse för föreningen.
 
Föreningen kommer att genom demokratisk skolning, träna medlemmar att ta ansvar för gruppens gemensamma beslut och främja utvecklingen till självständiga samhällsmedlemmar med intresse för omvärlden, främja personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.
 
§ 3
Till medlem antas var och en som är myndig och som ansluter sig till föreningens syfte och stadgar. Ungdomsmedlemmar som fyllt 18 år äger rätt att bli fullvärdiga medlemmar. Inträdesansökan skall ske på en blankett som tillhandahålles av föreningen.
 
 
§ 4
Årsavgiften bestäms av årsmötet och betalas till föreningen före januari månads utgång. Ny medlem under året betalar alltid full årsavgift för inträdelse året, om inval sker före 30/9, annars ingen avgift.
 
Ungdomsmedlemmar betalar en reducerad medlemsavgift.
 
§ 5
Medlemskap upphör efter beslut av styrelsen:
– vid frivilligt utträde eller
– om medlem motarbetar föreningens intressen.
 
Medlem som önskar utträde skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före årsmötet varpå anmälan befriar från medlemsavgiften för nästkommande arbetsår.
 
Medlem som ej betalar sin medlemsavgift blir struken.
 
§ 6
Föreningens styrelse utgöres av tre, fem eller sju ledamöter. Årsmötet väljer ordförande för ett år, övriga styrelseledamöter väljes för två år. Styrelsen äger vid behov att utse suppleant eller adjungerande ledamot för arbetsåret.
 
Styrelsen konstituerar sig själv efter årsmötet.
 
§ 7
Vid årsmötet, som skall äga rum före den 30/4, förekommer val av:
– ordförande
– en eller två styrelseledamöter
– två revisorer
– en revisorsuppleant
 
§ 8
Följande ärenden skall dessutom tagas upp till behandling:
– styrelsens verksamhetsberättelse
– kassaförvaltarens redogörelse
– revisorernas berättelse
– frågan om styrelsen ansvarsfrihet
– fastställande av årsavgiften för kommande arbetsår
– behandling av övriga frågor
 
§ 9
Föredragningslista till årsmötet utformas av ordförande och sekreteraren gemensamt.
 
§ 10
Vid sammanträde närvarande medlem äger en röst. Ingen kan rösta för annan medlem. Om medlem begär sluten omröstning skall sådan verkställas. Vid lika röstantal är ordförandes röst avgörande.
 
För att vara beslutsmässiga erfordras enkel majoritet.
 
§ 11
Styrelsen utgör föreningens verkställande utskott och äger styrelsen fatta eller verkställa sådana beslut som uppdragits av föreningen. I ekonomiska frågor företrädes föreningen av ordföranden och/eller kassaförvaltaren.
 
I övriga sammanhang av ordförande och/eller den medlem som av ordförande eller styrelsen utses.
 

§ 12

Material och arbeten som är framtaget för föreningens räkning av medlemmar får inte lämnas ut till någon annan utan styrelsens beslut.

§ 13

Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast beslutas på årsmötet, dock måste ändringsförslaget från medlem utom styrelsen, vara styrelsen tillhanda minst två månader före årsmötet.

 
§ 14
Förslag om föreningens upplösning måste behandlas vid två varandra följande årsmöten. För att vinna gehör måste förslaget vid varje tillfälle ha biträtts av minst fyra femtedelar av närvarande medlemmar.
 
§ 15
Om beslut fattas om föreningens upplösning skall beslut om tillgångarnas användning tagas upp vid det aktuella tillfället.
 
 
Jönköping den 28 juli 1986